Adatkezelési szabályzat és ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FÉLTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A www.xrs.hu címen elérhető szolgáltatásnak az

adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon

folyamatosan elérhetőek.

Az adatkezelő megnevezése:

Adószám 26358808213
Cégjegyzékszám 13 09 193939
Teljes név A-TYPE Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név A-TYPE Kft.
Ország Magyarország
Település Csomád
Cím 2161 Csomád, Verebeshegy utca 11.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési

jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és

megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 2. b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati

rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző

adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult,

vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes

személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.Az adat a cél

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető csak.

Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló

beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell

az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra

jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett

adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel

alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

 1. a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
 3. c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás

céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha

Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat

harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor

továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény

lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg

feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok köre

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes

adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának

beszerzése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail

címek, telefonszámok, cégnév, a regisztráció dátuma és időpontja, a

rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év,

míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás

visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás

összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító

UniCredit Bank Hungary Zrt.felé. A személyes adatokat a menüben lehet

módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok

kivételével – a közzétett elérhetőségen lehet kérni.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a

weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön

számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és

tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox…

stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és

használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak

módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a

számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az

egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását.

Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid

tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó,

terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenetsütik,

valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal

felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás

megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek

segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot

gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért

felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az

elvárt módon működik.

A Google Analytics alkalmazása

A www.xrs.hu weblap a Google Analytics alkalmazást

használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása.

név: Google Inc.

székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California CA 94043,

USA

adatkezelési szabályzat: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analítics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,

amelyeket a felhasználó/látogató számítógépére mentenek, így elősegítik a

látógató által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó/látogató által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal

létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szervezére

kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google

a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban

megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szervezére történő

továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A

www.xrs.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google

ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan

használta a felhasználó/látogató a weblapot, továbbá, hogy a weboldal

üzemeltetőjének a weblap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,

valamint hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további

szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított

IP-címet nem veti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a

felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.

Ebben az esetben előfordulhat, hogy a www.xrs

.hu weboldal

nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. A felhasználó

megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookiek

általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatit, beleértve az

IP-címet is, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van,

a „Kapcsolat” alatt a megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás

szerkesztőivel.

Az adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével,

valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy

elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az

adatkezelő székhelyén, találhatók meg.

A Az adatkezelőa személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás

nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és

üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Az adatkezelőolyan műszaki, szervezési és szervezeti

intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,

amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő

védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá,

aki erre jogosult;

 1. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás

módszerének a pontosságát és teljességét;

 1. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult

használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt

információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Az adatkezelőés partnereinek informatikai rendszere és hálózata

egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,

vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes

betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az

üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi

eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus

üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az

olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen

tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,

módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató

megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli

annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és

bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A

rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések

hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

+36204123505

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint

kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt

adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg

az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről

(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá

arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az

adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a

tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben

azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még

nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Az adatkezelőköltségtérítést állapít

meg.

A Az adatkezelőa helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy

az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 1. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára

történik;

 1. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Az adatkezelő– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a

tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt

írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az

adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az

annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért

egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz

fordulhat.

A Az adatkezelőaz érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést

törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő

részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a

tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Az adatkezelőaz érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a

technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott

kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy

súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

Fax: 0613911410

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatkezelőtől kérhet

tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az

adatkezelőt.

A Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos

célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan

mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges.